Dec 3, 2010

Odżywianie roślin ogrodowych Nutrition garden plants


Odżywianie roślin ogrodowych

Autorem artykułu jest Tomasz Galicki


Aby nasze rośliny były bujne i zawsze obficie kwitły, ale i mniej chorowały, należy je w odpowiedni sposób odżywiać. Jak wiemy, na rynku dostępnych jest bardzo wiele nawozów.

Czasami naprawdę trudno wybrać tę najwłaściwszą formę nawożenia. Tym bardziej, że producenci nawozów zawsze zapewniają o skuteczności swojego środka do nawożenia. Oto krótki przewodnik po sposobach odżywiania roślin.
Przede wszystkim należy rozróżnić nawozy naturalne od tych chemicznych. Do naturalnych nawozów należy kompost, preparaty biohumusowe oraz nawóz ptasi. Najlepszym nawozem jest bez wątpienia kompost. Dostarcza on wszelkich niezbędnych minerałów oraz próchnicę, która przyczynia się do poprawy struktury gleby. Ziemia, na której rozprowadza się kompost jest pulchna i łatwo gromadzi wodę. Zwykle kompost robimy sami, ale można również zakupić go w workach.
Preparaty biohumusowe zawierają wermikompost, który powstaje z resztek organicznych. Resztki te są przerobione przez dżdżownice kalifornijskie. Oprócz wszelkich niezbędnych dla roślin składników pokarmowych preparaty biohumusowe zawierają również enzymy i mikroorganizmy, które powstają w wyniku metabolizmu dżdżownic. Nawóz tego typu rozpuszcza się w wodzie i podlewa się nim albo opryskuje rośliny.
Jako nawóz wykorzystuje się również nawóz ptasi i guano ptaków morskich, które ma postać mączki albo granulatu. Nawóz tego typu jest wyjątkowo skoncentrowany i zawiera bardzo dużo związków mineralnych, w tym i również cennego azotu. Nie wolno go jednak przedawkować. W sklepach ogrodniczych dostępny jest również obornik. Ponieważ jest on wysuszony oraz rozdrobniony można go stosować bez obaw, że będzie miał nieprzyjemny zapach.
Równie ważne jak nawożenie organiczne jest także dostarczenia samym roślinom składników odżywczych. Dlatego prace ogrodowe takie jak nawożenie organiczne należy wzbogacić również stosowaniem nawozów wieloskładnikowych, zawierających wszelkie niezbędne roślinom makro- i mikroelementy. W tym celu stosuje się nawozy uniwersalne albo specjalistyczne. Te pierwsze najczęściej występują w postaci płynnej albo sypkiej. Z kolei nawozy specjalistyczne stosuje się do określonej grupy roślin. Jeśli są to przykładowo trawy nawóz taki będzie w swoim składzie miał więcej azotu. Jeśli są to zaś rośliny pięknie kwitnące w składzie nawozu będzie dominować potas i fosfor. W sklepach dostępne są dziś nawozy do trawników, winorośli, borówek, truskawek, żywopłotów, azalii i różaneczników, róż, magnolii, hortensji, krzewów liściastych, iglaków, roślin kwitnących czy uprawianych w pojemnikach. Można również kupić nawozy, które stosuje się jesienią. Dzięki nim rośliny są bardziej odporne na mróz, zaś dostarczone w ten sposób minerały wykorzystają one wiosną.
Można również zastosować nawozy wolnodziałające, które dodaje się do gleby tylko wiosną, czyli raz w roku. Ich składniki będą przez kilka miesięcy wnikać w glebę.
Nawozy dolistne stosuje się regularnie tylko w sytuacji, gdy liście bledną i żółkną, ale nie widać śladów żerowania szkodników. Jest to sygnał, że mamy do czynienia z brakiem minerałów, azotu albo żelaza. Najczęściej taki brak minerałów dotyczy różaneczników, azalii, borówki, magnolii, hortensji czy żurawiny, które rozwijają się w zbyt kwaśnej glebie.
Powinniśmy również regularnie, najlepiej raz na kilka lat, sprawdzić odczyn gleby. Można w tym celu zastosować chemiczny kwasomierz polowy albo kwasomierz elektroniczny. Ph powinno być raczej obojętne (6-7 pH dla większość roślin). Ale są oczywiście wyjątki, do których należą rośliny wrzosowate oraz hortensje i magnolie, które powinny rosnąć w glebie o pH 3,5-5. pH gleby zależy od zawartości w niej wapnia. Jeśli jest go mało ziemia jest kwaśna. Ilość wapnia z czasem maleje, bo jest on cały czas pobierany przez rośliny oraz wypłukiwany w głąb gruntu. Dlatego wapń należy stale uzupełniać. W tym celu najczęściej stosuje się kredę lub też dolomit.
Wiosną na ziemi należy rozprowadzić kompost oraz zastosować nawozy mineralne w postaci sypkiej. Latem podlewamy albo opryskujemy rośliny nawozami płynnymi, ale robimy to tylko do drugiej połowy lata. Od tego bowiem czasu rośliny przygotowują się już do zimy i nie jest wskazane pobudzanie ich wzrostu. Jesień z kolei to czas na wapnowanie. To również idealny moment na zastosowanie nawozów organicznych, kompostu czy też obornika. Jednak pamiętajmy aby nie łączyć nawozów organicznych z wapnowaniem. Przerwa musi wynieść minimum 2-3 tygodnie. Jesienią nie stosujemy nawozów wieloskładnikowych, chyba że są to nawozy jesienne.
Warto pamiętać, że ziemia do roślin, którą nabyć można w sklepach ogrodniczych może być uniwersalna, czyli przeznaczona do wszystkich roślin albo może to być to ziemia dla konkretnej grupy roślin. Najczęściej zawiera ona pewną dawkę nawozów, dzięki którym prawidłowy wzrost roślin będzie zapewniony przez pierwsze miesiące.
Jeśli stosujemy nawozy mineralne pamiętajmy aby dawka była zgodna z zaleceniami znajdującymi się na opakowaniu nawozu. Jeśli będzie ona zbyt duża ziemia ulec może zasoleniu, przez co zniknąć mogą pożyteczne mikroorganizmy. Roślina może w takiej sytuacji zmarnieć, a na pewno stanie się bardziej podatna na choroby i szkodniki. Jeśli nawozu jest zbyt wiele trafia on poprzez wypłukiwanie do wód gruntowych, co powoduje zanieczyszczenie środowiska. Nie sypmy nawozu na liście rośliny oraz na trawnik, bo darń może ulec wypaleniu.
---
T.G.

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl


Nutrition garden plants 
The author of the article is Thomas Galicki

To our plants are lush and abundant bloom forever, but less sick, they must be adequately nourish. As we know, is available on the market a lot of fertilizer.
Sometimes it's really difficult to choose the most appropriate form of fertilization. Even more so, that fertilizer manufacturers always provide for the effectiveness of its means to fertilization. Here is a brief guide to how to plant nutrition. First of all, must be distinguished from natural fertilizers such chemicals. To natural fertilizers to compost preparations biohumusowe and guano. The best fertilizer is without doubt the compost. It provides all essential minerals and humus, which helps to improve soil structure. The land where the compost is spread plump and easily collect water. Usually they do compost, but you can also buy it in bags. Biohumusowe preparations contain wermikompost which is formed from the remnants of organic. The remains are processed by earthworms California. In addition to all the necessary nutrients for plant preparations biohumusowe also contain enzymes and microorganisms, which result metabolism of earthworms. This type of fertilizer dissolved in water and irrigated him or sprayed plants. As fertilizer is also used guano and guano of seabirds, which takes the form of powder or granules. The fertilizer of this type is extremely concentratedand contains many minerals, including nitrogen and also valuable. Not However, it may overdose. The garden shops is also available manure. Because it is dried and crushed can be used without fears that it will have an unpleasant odor. Equally important as organic fertilizer is also to provide the plants nutrients. Therefore, garden work, such as organic fertilizers should also enhance the use of compounds containing all necessary plant macro-and micronutrients. For this purpose, the or special-purpose fertilizer. The former are most common in Liquid or loose. The specialized fertilizers applied to particular group of plants. If they are, for example, fertilizer so the grass will be its composition was more nitrogen. If the plants are blooming beautifully in the will dominate the composition of the fertilizer potash and phosphorus. The stores are available today fertilizers for lawns, vines, blueberries, strawberries, hedges, azaleas and rhododendrons, roses, magnolias, hydrangeas, shrubs, conifers, plants flowering if grown in containers. You can also buy fertilizer, which apply in the autumn. Thanks to them, the plants are more resistant to frost, and delivered in this way they exploit minerals in the spring. You can also use wolnodziałające fertilizers, which are added to the soil only in the spring, or once a year. Their constituents will penetrate for a few months in the soil. Foliar fertilizers are regularly used only when the leaves fade and turn yellow, but I do not see signs of feeding pests. This is a signal that we a lack of minerals, nitrogen or iron. Frequently such a lack of minerals concerns rhododendrons, azaleas, blueberries, magnolia, hydrangea and cranberries, which grow in very acid soil. We should also regularly, preferably once every few years, check pH soil. You may want to use chemical or kwasomierz kwasomierz Field electronic. Ph should be rather neutral (pH 6-7 for most plants). But there are of course exceptions, which include heather plants, and hydrangeas and magnolias, which should grow in soil with a pH of 3,5-5. depends on soil pH calcium content in it. If it is a little soil is acidic. The amount of calcium decreased over time, because he is constantly taken up by plants and leached into the ground. Therefore, calcium should always complement each other. To this end, the most apply chalk or dolomite. In spring the land should be spread compost and mineral fertilizers used in loose form. Summer, water the plants or sprayed with liquid fertilizers, but we do it only for the second half of the year. Since that time, because the plants already preparing for winter and it is not advisable to stimulate their growth. Autumn in turn is the time for liming. It is also an ideal time to use of organic fertilizers, compost or manure. But remember to not connect with the organic fertilizers liming. Break must reach a minimum of 2-3 weeks. We do not use fertilizers in autumn compound, unless they are fertilizers autumn. It is worth remembering that the land plants, which can be purchased at garden shops may be universal, that is dedicated to all the plants, or it may be this earth for a specific group of plants. Frequently it contains a certain dose fertilizer, so that normal growth of plants will be provided by first months. If you use fertilizers to remember your dose is consistent with instructions located on the package of fertilizer. If it will be too large land can be salinity, which may disappear beneficial microorganisms. The plant may languish in such a situation, and certainly will become more susceptible to disease and pests. If the fertilizer is too much of it goes through leaching into groundwater, causing environmental pollution. Not sypmy fertilizer on plants and leaves on the lawn, because grass can be burned. 

-->

No comments:

Post a Comment