Jun 19, 2011

Clematis - czyli pielęgnacja powojnika w ogrodzie Clematis - Clematis care or in the garden


Clematis - czyli pielęgnacja powojnika w ogrodzie

Autorem artykułu jest Klaudi


Praktyczne zastosowanie metod pielęgnacji powojników w naszych ogrodach, opis rodzajów przycinania i sadzenia oraz wpływ tych zabiegów na bujność i wzrost powojników.
Powojnik nazwa łacińska Clematis L. pnącze z rodziny jaskrowatych, bardzo popularne i efektowne w naszych ogrodach, przede wszystkim z pięknych kwiatów (odmiany hodowlane osiągają średnicę kwiatu nawet do 20 cm).  Jednak nie zawsze wygląda bujnie, dlatego postanowiłam napisać o pielęgnacji tej rośliny.
Terminy sadzenia powojników:
1. Wczesnowiosenny początek kwietnia, po wysadzeniu lekko ocieniamy pędy u samego dołu (sadzimy wokół bluszcz on najlepiej ocieni pędy) opieramy roślinę o drewnianą podpórkę lub o elewację budynku jeśli roślina jest posadzona przy domu;
2. Sierpień – wrzesień najczęściej sadzonki sprzedawane są z „patykiem” o który owija się roślina, nie należy go usuwać, posadzić roślinę z „patyczkiem”, a za dzień lub dwa, przyciąć roślinę nad 2-3 oczkiem;
3. Październik to czas kiedy po wysadzeniu powojnika należy go dobrze zabezpieczyć przed mrozem, powojniki mają mięsisty system korzeniowy, który smakuje drobnym gryzoniom typu nornice i inne, więc jeśli w Waszych ogrodach są te gryzonie, to lepiej nie wysadzać powojników o tak późnej porze roku.
Powojnik ma bardzo łamliwe pędy, dlatego z sadzonką należy obchodzić się bardzo delikatnie, natomiast system korzeniowy wrażliwy na przesychanie, więc musi mieć stale, ale umiarkowanie wilgotne podłoże. Ważna jest też strona świata, od której będziemy sadzić powojniki, nigdy nie sadzić ich centralnie wystawione w kierunku południa, optymalne kierunki to wschód i zachód, natomiast jeśli chcemy powojniki posadzić przy jakimś starym drzewie najlepiej posadzić go po stronie północnej. W miejscu gdzie chcemy posadzić powojniki, na dno dołu należy wrzucić gruz wapienny, ze względu na odczyn wapienny w jakim najlepiej czuje się powojnik, ponadto podłoże musi być zdrenowane, gdyż rośliny te nie lubią zastoisk wodnych tylko optymalne nawilżenie gleby. Z nawozów naturalnych najbardziej lubią obornik i rozcieńczoną gnojówkę, jednak nawożenie powojnika najlepiej zakończyć z końcem czerwca, gdyż rośliny muszą mieć czas na przygotowanie się do zimy, a ponadto nie lubią nadmiernego zasolenia gleby.
Ze względu na to, iż roślina jest pnączem musi być podpierana, są różne formy podpórek, od drewnianych bramek, po stożki, elewacje domów, kratki, pergole, altany, itp.
Cięcie powojników, też jest uzależnione od pory kiedy kwitną to znaczy:
1. Powojniki kwitnące wiosną na zeszłorocznych pędach, należy przyciąć tuż po przekwitnięciu kwiatów na krótko (to znaczy zostawić 50 cm pędy lub przyciąć nad 4-5 oczkiem)
2. Powojniki kwitnące wiosną i powtarzające kwitnienie latem w tym przypadku wiosną wybieramy przekwitłe kwiatostany (zaschnięte) przycinamy je tuż nad dobrze rozwiniętym liściem, kwitnienie letnie (czyli powtórne) wtedy będzie szybsze
3. Kwitnące latem powojniki należy wiosną przyciąć im pędy jednoroczne bardzo nisko (na wys. 30 cm).
Zastosowanie powojników jest nieograniczone, ponieważ są piękne i doskonale zdobią zarówno ogrody przydomowe jak również altany i starodrzew. Właściwe coroczne przycinanie roślin spowoduje że powojnik będzie się ładnie rozgałęział dzięki czemu będzie gęsty, a w następnym roku będzie miał dużo kwiatów. Należy jednak pamiętać, iż powojniki o wielkich kwiatach na pewno będą ich miały mniej niż odmiany drobnokwiatowe, ale zarówno jedne jak i drugie są efektowne w nasadzeniach.
---
zapraszam również na http://kwiatowyogrod.blogspot.com

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Clematis - Clematis care or in the garden
Claudia is the author of the article

Practical application of methods for clematis care in our gardens, a description of the types of pruning and planting and the impact of these treatments on the abundance and growth of clematis.Clematis Clematis L. Latin name of the family jaskrowatych climber, very popular and effective in our gardens, especially with beautiful flowers (cultivars reach flower diameter of up to 20 cm). However, it always looks lush, so I decided to write about the care of this plant.Dates of planting clematis:1st Early-early April, after planting a little shade at the bottom of the stems (planted ivy around it overshadow the best runners) are based on a wooden plant stand or a facade if the plant is planted in the house;2nd August - September most seedlings are sold to "stick" by which the plant is wrapped, do not delete it, plant a plant of the "stick" and a day or two, cut the plant above the 2-3 loop;3rd October is the time when the planting clematis should be well protected against frost, ground cover plants have fleshy root system, which tastes fine rodents voles and other types, so if in your garden are the rodents, it is better not blow up clematis at this late time of year.Clematis has very brittle stems, so the plant must be handled very gently, while the root system przesychanie sensitive, so must be continuously, but moderately moist ground.Important is also the site of the world, from which we will plant the clematis, I never planted them in the direction of the centrally issued the south, the optimal direction is east and west, but if you want to plant a clematis at an old tree is best planted it on the north side. In a place where we want to plant a clematis at the bottom of the bottom of the limestone rubble to move, due to the reaction of limestone in which feels the best clematis, also the substrate must be drained, because these plants dislike water hollows only optimum soil moisture. The most natural fertilizers like manure and manure diluted, however, fertilizing clematis best finish at the end of June, because the plants must have time to prepare for winter, and do not like excessive soil salinity.Due to the fact that the plant is a climber needs to be supported, there are various forms of supports, from the wooden gates, the cones, facades of houses, grills, pergolas, gazebos, etc.Pruning, is also dependent on the time when the bloom is to say:1st Clematis blooming on old wood in spring, should be cut after blooming flowers on short (ie, leave 50 cm stems, or cut the loop 4-5)2nd Blooming clematis bloom in spring and summer, repeated in this case we choose przekwitłe spring flowers (dried), trim them just above the well-developed leaf, flowering summer (the second) then it will be faster3rd Summer blooming clematis should be cut in the spring of their one-year shoots very low (at the height of 30 cm.)The use of clematis is unlimited because they are beautiful and perfectly decorated both kitchen gardens and gazebos and trees. Proper annual pruning clematis plants that will be nicely branched dense so that you, and next year will have a lot of flowers. It should be remembered that a large flowered clematis will certainly have less than their small-variety, but both one and the second is effective in plantings.

No comments:

Post a Comment