Jun 26, 2011

Kalendarz ogrodnika Calendar gardener


Kalendarz ogrodnika

Autorem artykułu jest Tomasz Galicki


Rok działkowca i jego poszczególne pory roku i określone miesiące, charakteryzują się konkretnymi pracami, które ten wykonywać musi, aby uprawa roślin i kwiatów zaowocowała jak najpiękniejszymi okazami w czasie kwitnienia czy owocowania.
Wówczas całoroczna praca ogrodnika zostanie wynagrodzona. Kalendarz ogrodniczy pełen jest zadań na każdy miesiąc.
Zadania na styczeń to przede wszystkim bielenie drzew i krzewów owocowych wapnem, zbiór ostatnich, zimowych warzyw, oraz kontrola zebranych jesienią i przechowywanych w odpowiednio chłodnym i wilgotnym miejscu owoców i warzyw.
Luty jest miesiącem całkowicie wolnym od prac ogrodowych, pierwsze czynności przygotowawcze zaczynają się w marcu. W tym miesiącu jest odpowiednia pora na to, aby przekopać ziemię, która przeznaczona będzie pod uprawę, odżywienie gleby kompostem oraz przygotowanie grządek. Wówczas również rozpoczyna się pierwsze sianie i sadzenie. Można już posiać szpinak i posadzić cebulę oraz czosnek. Mimo wszystko należy jeszcze do końca miesiąca przykryć grządki ochronną ściółką, w razie możliwych przymrozków. Marzec to również odpowiedni czas na sadzenie krzewów jeżyn oraz malin.
Kwiecień to czas sadzenia roślin takich jak, sałata, seler, kalarepa, które wcześniej hodowaliśmy w domu czy szklarni. Siejemy marchew, pietruszkę, koper, rzodkiewkę, por, buraki, ogórki, rzepę i inne, które zamierzamy w tym roku uprawiać. Regularnie podlewamy i plewimy zagony, aby chwasty nie przeszkodziły w wzrastaniu słabych jeszcze roślin.
W maju, kiedy ryzyko przymrozków jest już znikome, można posiać również rośliny, które nie są odporne na temperatury poniżej zera. Siejemy groszek, fasole, cukinię, dynie, kabaczek. Sadzimy pierwsze pomidory. Podczas podlewania pamiętając i tym, że należy je podlewać bezpośrednio przy korzeniach.
W czerwcu, kiedy rośliny potrzebują najwięcej pokarmu, dobrze jest dodatkowo nawieźć glebę. Dokonujemy pierwszych zbiorów, które od razu uzupełnić możemy kolejnym siewem. Usuwamy kwiatostany cebuli, szczypiorku i czosnku. W przypadku pomidorów, usuwamy pędy, które rosną poniżej tych kwitnących.
W lipcu, ze względu na pierwsze upały pamiętać musimy o regularnym podlewaniu wszystkich roślin. Poza tym zajmujemy się dalszą pielęgnacją zagonów, odchwaszczaniem, usuwaniem przekwitniętych kwiatostanów i dodatkowym nawożeniem. Zbieramy cebule, marchew, pietruszkę, buraki, groszek, fasole szparagową i koperek. U pomidorów nadal usuwamy boczne pędy i gdy owoce zaczną już owocować można dodatkowo nawozić je mieszanką z azotem, fosforem i potasem.
W sierpniu nawozimy marchew saletrą amonową, zbieramy cebulę (jeżeli szczypior jest już załamany), pamiętamy o podlewaniu kopru włoskiego, zbieramy cukinię, kabaczki i dynię, spulchniamy ziemię na międzyrzędziach i usuwamy chwasty, siejemy cebule na następny rok. Pod koniec sierpnia wykopujemy ziemniaki, buraki oraz marchew.
Wrzesień to już pierwsze prace przygotowujące ogród na nadejście zimy. Jeżeli zrobi się już chłodniej możemy zacząć przekopywanie ziemi, o ile oczywiście mamy puste zagony pozostałe po zbiorach.
W październiku dokonujemy już ostatecznych zbiorów warzyw. Jeżeli pomidory nie są jeszcze dojrzałe i tak należy je zerwać i położyć na parapecie aby dojrzały. Warzywa korzeniowe natomiast mogą pozostać w ziemi, aż do momentu pierwszych przymrozków. Wrzesień i październik jest także czasem zbiorów jabłek i gruszek.
Listopad i grudzień to czas na dokarmianie zwierząt i upewnienia się, czy rośliny zostały dobrze zabezpieczone przed mrozem.
---
T.G.

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Calendar gardener
The author of the article is Thomas Galicki

Year działkowca and its various seasons and specific months, characterized by a specific work, which this exercise has to crops and flowers resulted in the most beautiful specimens at the time of flowering or fruiting.Then the gardener's year-long work will be rewarded. Gardening Calendar is full of tasks for each month.Tasks for January are mainly bleaching fruit trees and bushes with lime, a collection of recent, winter vegetables, and gained control of the autumn and stored in a suitably cool and humid place of fruits and vegetables.February is the month completely free of gardening, the first preparatory steps begin in March. This month is a good time for it to dig the earth, which will be allocated for cultivation, soil nourishing compost and preparing flower beds. Then begins the first sowing and planting. You can now drop the spinach and onion and garlic planted.Nevertheless it is still the end of the month protective cover beds of litter, in case of possible frosts. March is also the appropriate time for planting shrubs blackberries and raspberries.April is the time of planting crops such as lettuce, celery, kohlrabi, which earlier were breeding in your home or greenhouse. We sow carrots, parsley, dill, radishes, leeks, beets, cucumbers, turnips, and others that we intend to grow this year. Regular watering and raids plewimy that weeds did not prevent the growth of plants still weak.In May, when the frost risk is negligible, you can also sow crops that are resistant to temperatures below freezing. We sow peas, beans, zucchini, pumpkins, squash. First we plant tomatoes. When watering, and keeping in mind that they should be watered directly at the roots.In June, when the plants need much food, it is also fertilize the soil. We make the first harvest, which once completed can the next sowing. Remove flowering onions, chives and garlic. In the case of tomatoes, remove stems that grow below the bloom.In July, due to the first heat we have to remember about the regular watering of all plants.Besides, we are further bit of care, weed control, removal of inflorescences and przekwitniętych additional fertilization. We collect onions, carrots, parsnips, beets, peas, beans, beans and dill. In tomatoes, remove the side shoots still and when the fruits have started to bear fruit, you can also fertilize them in a mixture of nitrogen, phosphorus and potassium.In August Fertilize with ammonium nitrate carrots, onions collect (if it is already broken stems), remember the watering fennel, collect zucchini, squash and pumpkin, the loosened soil and remove weeds międzyrzędziach, sowing onions for next year. In late August, dug potatoes, beets and carrots.September is already carried out preliminary work to prepare for the winter garden. If it gets colder now we can start digging the land, unless of course we have the empty patches left over after harvest.In October, already make the final harvest of vegetables. If tomatoes are not yet mature and so break them and put on the windowsill to mature. Root vegetables and can remain in the ground until the first frost. September and October is also the time of harvest of apples and pears.November and December is a time for feeding the animals and make sure that the plants were well protected from frost.

No comments:

Post a Comment