May 1, 2011

Lawson Cypress Alumii Cyprysik Lawsona Alumii


Cyprysik Lawsona Alumii
[Chamaecyparis lawsoniana Alumii]


Jedna z najbardziej rozpowszechnionych odmian. Drzewo rosnące bardzo szybko (wys. do 3-4 m), o prostym pniu i wąskiej, stożkowatej lub prawie kolumnowej koronie. Gałęzie wyprostowane, gałązki mocno spłaszczone i gęste, o ciemnym, sinoniebieskim zabarwieniu. Korowina na pniu czerwonobrązowa, u starszych drzew łuszczy się płatami. Dolna strona gałązek jaśniejsza, z wyraźnymi liniami białego nalotu, tworzącym charakterystyczny rysunek w postaci litery X. Liście łuskowate (łuski) przylegające, krawędziowe większe od powierzchniowych, z odstającym wierzchołkiem i ostrym żebrem na grzbiecie. Szyszki kuliste, średnicy 8-12 mm, przed dojrzeniem pokryte niebieskawym nalotem, dojrzałe brunatne. Nasiona dojrzewają w jesieni (wrzesień - październik), po ich wysypaniu szyszki jeszcze długo utrzymują się na gałązkach.
Występuje w zachodniej części Ameryki Północnej, na niewielkim stosunkowo obszarze Gór Nadbrzeżnych w południowym Oregonie i w północnej Kalifornii. Zasięg obejmuje wąski pas wybrzeża, nie przekraczający 50 km szerokości i 300 km długości. Cyprysik ten rośnie zarówno na terenach nizinnych, jak i w górach (do 1500 m n.p.m.), najczęściej w dolinach rzek i strumieni.
Cyprysik Lawsona został sprowadzony do Europy po raz pierwszy w 1854 r, do Polski już w 1870 . (Kórnik). W krajach o łagodnych zimach i wilgotnym klimacie szeroko rozpowszechniony w parkach i ogrodach. W Polsce również należy do najczęściej uprawianych cyprysików, jednak tylko w województwach zachodnich (łącznie z Pomorzem Zachodnim) są najkorzystniejsze warunki do uprawy rośliny.
Wymaga ciepłych, osłoniętych stanowisk i zabezpieczenia na zimę. Również długotrwałe okresy suszy wpływają niekorzystnie na rozwój cyprysika. Wymaga gleb dostatecznie wilgotnych, żyznych i ciepłych oraz osłoniętych stanowisk. Doskonale znosi ocienienie i może być sadzony pod koronami wysokich drzew. Pamiętać należy, że szczególnie na takich stanowiskach w czasie suszy wymaga obfitego podlewania.
Szczególnie polecana do małych, przydomowych ogródków.

Lawson Cypress Alumii

[Chamaecyparis lawsoniana Alumii]
One of the most popular varieties. Tree that grows very fast (up to 3-4 m height), with a straight trunk and narrow, conical crown, or law column. Upright branches, twigs strongly flattened and dense, with dark, sinoniebieskim color. Korovin standing red-brown, in older trees, peeling patches. Lower branches brighter side, with clear lines of white raid, creating a distinctive figure in the form of the letter X. Letter scaly (scales) adjacent, edge greater than the surface of the apex and acute odstającym rib on the back. Cones globose, 8-12 mm in diameter, covered with the bluish bloom ripe, ripe brown. The seeds ripen in autumn (September - October), after their long wysypaniu cones persist on the twigs.Occurs in the western part of North America, the relatively small area of ​​the Coastal Mountains in southern Oregon and northern California. The range includes a narrow strip of coastline, not more than 50 km wide and 300 km long. Cypress grows well in the lowland, and in the mountains (up to 1500 m asl), mostly in river valleys and streams.Lawson Cypress was brought back to Europe for the first time in 1854 r, the Polish as early as 1870. (Kornik). In countries with mild winters and humid climate, widely used in parks and gardens. In Poland the most frequently grown cyprysików, but only in the western provinces (including Western Pomerania) is the most favorable conditions for growing plants.Requires a warm, sheltered position and secure for the winter. Also, prolonged periods of drought adversely affect the development of Cypress. It requires moist soil sufficiently fertile and warm and sheltered positions. Withstands shade and can be planted under the crowns of tall trees. It should be remembered that, particularly in those positions in time of drought requires a generous watering.Especially recommended for small, backyard gardens.

No comments:

Post a Comment